National Monograph
Greece
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Costas Vainanidis' (2014), Costas Vainanidis, pp. iii–iv
pdf 'Contents' (2014), Costas Vainanidis, pp. v–vi
pdf 'The Legal Framework on Mergers & Acquisitions Under Greek Law' (2014), Costas Vainanidis, pp. 1–1
pdf 'Relevant Company Law' (2014), Costas Vainanidis, pp. 2–2
pdf 'Basic Legal Framework Concerning Conversions, Mergers and Acquisitions' (2014), Costas Vainanidis, pp. 3–4
pdf 'Mergers' (2014), Costas Vainanidis, pp. 4–9
pdf 'Acquisitions' (2014), Costas Vainanidis, pp. 10–19
pdf 'Employment Considerations' (2014), Costas Vainanidis, pp. 19–21
pdf 'Exchange Controls' (2014), Costas Vainanidis, pp. 22–23
pdf 'Methods of Financing Mergers and Acquisitions' (2014), Costas Vainanidis, pp. 23–24
pdf 'Taxation and Accounting for Mergers and Acquisitions' (2014), Costas Vainanidis, pp. 24–32
pdf 'Competition Law Aspects' (2014), Costas Vainanidis, pp. 32–36