National Monographs
Portugal
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of March 2017' (2017), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 1–1
pdf 'Authors and Contributors' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 3–6
pdf 'Table of Contents' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 7–16
pdf 'List of Abbreviations' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 17–18
pdf 'Preface' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 19–20
pdf 'General Introduction' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 21–30
pdf 'Introduction to the Law of Contracts' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 31–62
pdf 'Part I. General Principles of the Law of Contract' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 63–134
pdf 'Part II. Specific Contracts' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 135–202
pdf 'Selected Bibliography' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 203–214
pdf 'Index' (2015), Alexandre Dias Pereira, David Wild, Maria Olinda Garcia, Mariana Reis, Melanie Gomes, Teresa Nogueira, pp. 215–218