National Monographs
Bolivia
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'The Author' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 3–4
pdf 'Table of Contents' (1993), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 5–8
pdf 'List of Abbreviations' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 9–10
pdf 'General Introduction' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 11–30
pdf 'Selected Bibliography' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 31–36
pdf 'Part I. Individual Labour Law' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 37–88
pdf 'Part II. Collective Labour Law' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 89–100
pdf 'Part III. Labour Procedure' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 101–110
pdf 'Index' (2001), Prof. Eduardo Lopez Huailla, pp. 111–112