National Monographs
Uruguay
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of December 2015' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 1–1
pdf 'The Authors' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 3–4
pdf 'Table of Contents' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 5–12
pdf 'List of Abbreviations' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 13–16
pdf 'General Introduction' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 17–28
pdf 'Part I. General Principles (Technique of Choice of Law)' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 29–60
pdf 'Part II. Rules of Choice of Law' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 61–170
pdf 'Part III. International Civil Procedural Law' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 171–198
pdf 'Selected Bibliography' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 199–206
pdf 'Index' (2016), Gonzalo A. Lorenzo Idiarte, Carmen González Pedrouzo, Adriana Fernández Pereiro, pp. 207–210