National Monographs
Taiwan
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of June 2016' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 1–1
pdf 'The Authors' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 3–6
pdf 'Table of Contents' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 7–14
pdf 'List of Abbreviations' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 15–18
pdf 'General Introduction' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 19–22
pdf 'Part I. Pollution Control' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 23–176
pdf 'Part II. Nature Conservation and Management' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 177–238
pdf 'Part III. Judicial Action' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 239–254
pdf 'Selected Bibliography' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 255–256
pdf 'Index' (2016), Yi-Yuan Su, Wen-Hsiang Kung, Anton Ming-Zhi Gao, Katherine Yuhh-Chinn, Kuan-Hsiung Wang, Shun-Liang Hsu, Jiann-Du Hwang, Hsing-Hao Wu, pp. 257–260