National Monographs
Slovenia
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of November 2018' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 1–1
pdf 'The Authors' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 3–4
pdf 'Table of Contents' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 5–18
pdf 'List of Abbreviations' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 19–20
pdf 'General Introduction' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 21–54
pdf 'Part I. The Insurance Company' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 55–106
pdf 'Part II. The Insurance Contract � General' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 107–126
pdf 'Part III. Property and Liability Insurance' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 127–176
pdf 'Part IV. Motor Vehicle Insurance' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 177–190
pdf 'Part V. Insurance of Persons' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 191–220
pdf 'Part VI. Private Insurance � Social Security' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 221–222
pdf 'Part VII. Insurance Intermediaries' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 223–240
pdf 'Part VIII. Reinsurance, Coinsurance, Pooling' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 241–242
pdf 'Part IX. Taxation of Insurance' (2002), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 243–248
pdf 'Part X. Risk Management and Prevention' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 249–282
pdf 'Selected Bibliography' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 283–284
pdf 'Index' (2019), Rado Bohinc, Til Rozman, pp. 285–290