National Monographs
Greece
icon acrobat readerFull chapter
pdf 'Up-to-date as of March 2018' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 1–1
pdf 'The Authors' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 3–4
pdf 'Table of Contents' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 5–12
pdf 'List of Abbreviations' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 13–14
pdf 'General Introduction' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 15–27
pdf 'Chapter 1. Copyright and Related Rights' (2018), Dionysia Kallinikou, pp. 28–99
pdf 'Chapter 2. Patents' (2018), Lia I. Athanassiou, pp. 100–140
pdf 'Chapter 3. Utility Models' (2018), Lia I. Athanassiou, pp. 141–144
pdf 'Chapter 4. Trademarks' (2018), Christos Chrissanthis, pp. 145–180
pdf 'Chapter 5. Company Names and Distinctive Signs' (2018), Christos Chrissanthis, pp. 181–189
pdf 'Chapter 6. Industrial Designs' (2018), Christos Chrissanthis, pp. 190–191
pdf 'Chapter 7. Protection of Topographies of Semiconductor Products' (2018), Dionysia Kallinikou, pp. 192–197
pdf 'Chapter 8. Unfair Competition' (2018), Christos Chrissanthis, pp. 198–206
pdf 'Selected Bibliography' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 207–208
pdf 'Index' (2018), Dionysia Kallinikou, Lia I. Athanassiou, Christos Chrissanthis, pp. 209–212